Aladin 21 Spray 空气干燥的硫化钼基础免维护,耐磨损薄膜润滑剂在高负荷,滑动速度低。在航空,在真空中, 用于链条,轴承,滑动表面,如在多尘的环境中,例如钢厂。 Aladin 21 Spray drying air molybdenum sulphide based maintenance , the wear -resistant film of lubricant under high load , low sliding speed. In the air , in vacuum , for a chain , bearings, sliding surfaces, such as in dusty environments such as steel .
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.