Aladin GP Spray润滑剂,润滑运动部件和连续的研磨表面,防止磨损和微动。机械零件核反应堆及其辅助单元,如螺杆和螺母的润滑。 Aladin GP Spray lubricants, lubricating moving parts and continuous abrasive surface to prevent wear and fretting . Mechanical parts of nuclear reactors and auxiliary units, such as screw and nut lubrication.
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.