Biolube B Spray 喷雾润滑脂的轴承,主轴,铰链,无滴落,良好的温度和耐水性。用于滚动和滑动轴承。 Biolube B Spray Spray Grease bearings , spindles, hinges, drip , good temperature and water resistance. For rolling and sliding bearings.
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.