Biolube F Spray 随着 固体润滑剂在高压和高温摩擦点。长期,稳定的氧化。防止腐蚀和微动(微动腐蚀)。防止粘滑,胶粘剂。 Biolube F Spray with high pressure and high temperature solid lubricant friction points . Long-term , stable oxide . Prevent corrosion and fretting ( fretting corrosion ) . Prevent stick-slip adhesive .
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.