Carat K Spray 作为冷成形(拉深,冲压)脱模剂,白色润滑以上1200滑动表面和管件在高温范围。 Carat K Spray as cold forming ( drawing , stamping ) release agents, more than 1200 white lubricate sliding surfaces and fittings Ø in the high temperature range .
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.