Carat Spray 白色多用途粘贴与固体润滑剂的摩擦点在高压下长时间氧化。减少摩擦,防止锈蚀,尤其是在微动(微动腐蚀)。防止粘滑,胶粘剂。 Carat Spray multipurpose white paste with solid lubricants under high pressure points of friction long oxidation. Reduce friction , prevent corrosion , particularly in micro ( fretting corrosion ) . Prevent stick-slip adhesive.
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.