Ciric A Spray银色高温粘贴有摩擦的高温负荷润滑点系数极低。耐水性好,良好的防腐蚀保护。防止燃烧起来,锈迹斑斑。无树脂及炼焦。 Ciric A Spray silver paste has a high-temperature high-temperature load lubrication points of friction coefficient is very low. Good water resistance, good corrosion protection. Prevent burning up , rusting. No resins and coking .
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.