Emulator Spray不含有机硅脱模剂喷涂为塑料加工行业。在工件的表面上,仍具有良好的滑爽性和脱模性的薄油膜。 Emulator Spray silicone-free release agent spraying for the plastics processing industry . On the surface of the workpiece , still has good release properties and slipperiness of the thin film .
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.