Ferroxin CO Spray解决,润滑和保护机械零件,工具等等。具有不可燃推进剂气体。 Ferroxin CO Spray resolved, lubricate and protect the mechanical parts, tools and so on . With a non-flammable propellant gases.
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.