Ferroxin Spray除锈和防锈剂,具有良好的抗蠕变性能,并提供防腐蚀保护。解决,润滑和保护机械零件,工具等等。 Ferroxin Spray rust and rust inhibitors , has good creep resistance , and provide corrosion protection. Resolved, lubricate and protect mechanical parts , tools, and so on .
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.