Ferroxin W Spray长期的防腐蚀保护的部件需要被储存或运输的保存。作为存储的工具,机器和机械零件在露天和在海外出货量的防腐蚀保护。 Ferroxin W Spray -term corrosion protection of components that need to be stored or saved transport. As a store of tools, machines and mechanical parts in the open air and in overseas shipments of corrosion protection.
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.