Prometheus Z Spray 新开发的特种润滑脂,适用于开放式齿轮传动装置中有极压特性的新型复合皂的基础上。 Prometheus Z Spray newly developed special grease for open gears have basic properties of extreme pressure on the new complex soap .
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.