Pulver Spray作为干润滑剂时,液体润滑膜不再足以应付如过热或过冷。 When Pulver Spray as a dry lubricant , liquid lubricating film is no longer sufficient to meet such as hot or cold .
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.