Quick Spray 改进进气条件,较低的摩擦,良好的抗磨损保护,即使手术后长时间容易拆卸。 Quick Spray improved inlet conditions , low friction and good wear protection , easy to remove , even after prolonged operation.
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.