Sekorex 46 Spray 薄,更细链。穿透更好的,提供涂料的兼容性,测试阴极应用。用于精机械链条。 Sekorex 46 Spray slightly thinner , finer chain. Better penetration to provide compatibility with the coating , the test cathode applications. For fine mechanical chain.
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.