Sekorex DW 0 Spray 链喷雾用白色固体润滑剂用于高速驱动器和输送链,耐水,耐氧化。 Sekorex DW 0 Spray chain spray with white solid lubricants for high-speed drive and conveyor chains , water resistance to oxidation.
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.