Sekorex PLX Spray 链喷雾的高抗拉强度装载的驱动器和输送链,耐水性和耐氧化的润滑。 High tensile strength Sekorex PLX Spray spray mounted chain drive and conveyor chains, water resistance and lubrication oxidation.
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.