Silikon 2200 Spray高度粘稠,形成更稳定,更持久。用于塑料,橡胶,玻璃嵌条。 Silikon 2200 Spray highly viscous form a more stable and lasting. Used in plastics, rubber, glass moldings
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.