Silikon G Spray作为由塑料,橡胶,玻璃,金属的模塑制品的脱模剂。防止形状的坚持,滚动和滑动表面。 Silikon G Spray the molded article as plastics, rubber , glass, metal release agent . Prevent stick -shaped , rolling and sliding surfaces.
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.