Silikon Spray高温稳定的有机硅喷剂的各种应用。颜色鲜艳,可以防止粘附于表面。适用于热和冷的部分。 Silikon Spray applications of high temperature stability of silicone spray . Bright colors , you can prevent the adhesion to the surface. Suitable for hot and cold parts.
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.