Spray Z 齿轮复合高粘附和防水性能。对于在多尘或潮湿的环境中工作,并可承受高应力的缓慢运行的驱动器。形成粘连,坚韧的润滑膜。 Spray Z gear composite high adhesion and water resistance. For work in dusty or wet environments and can withstand drive slowly running high stress . Formation of adhesions , tough lubricating film .
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.