Tutela 11 Spray 长期防锈保护剂。抓住保护膜,用于工具和模具。 Tutela 11 Spray long-term corrosion protection agent . Grasp the protective film for the tool and die .
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.