Tutela 33 Spray 用于工具和模具在室内储存,薄腐蚀抑制剂。 Tutela 33 Spray for tool and mold in indoor storage , thin corrosion inhibitors.
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.