Tutela 47 Spray 发动机零件,链条,工具的较长期的临时存储。油性,以及秉承腐蚀抑制剂。 Longer-term temporary storage Tutela 47 Spray engine parts , chains , tools. Oil , and adhering corrosion inhibitors.
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.