Tutela Spray 长期防腐蚀保护剂,几乎看不见的保护膜。 用于工具和模具。 Tutela Spray term corrosion protection agent, a protective film is almost invisible . For tool and die .
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.